Budova školy - pohled z ulice od Spojovací

PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ U VEVEREK V OBDOBÍ OD 1. 9. 2020

Mateřská škola U Veverek zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými předpisy v úterý 1. 9. 2020.

Snažíme se o návrat k co možná nejběžnějšímu režimu vzdělávání, ale s respektem k aktuálním epidemiologickým opatřením.

Při organizaci vzdělávání se budeme řídit opatřeními vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dne 25. 8. 2020 s názvem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19, (dále také ,,MANUÁL“). Je veřejnosti k dispozici na stránkách MŠMT.

 1. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

             MŠ bude otevřena od 7:00 do 17:15 (v 17:30 se budova MŠ uzamyká a nikdo nesmí být v budově)

 • PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
 • Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
 • Před budovou MŠ dodržujte rozestupy 2 m.
 • V PROSTORÁCH MŠ
 • Do budovy vstupuje s dítětem pouze jeden zákonný zástupce.
 • Žádáme zákonné zástupce, aby vstupovali do budovy se zakrytými ústy a nosem.
 • Po vstupu do budovy zákonný zástupce použije dezinfekci (umístěna naproti vstupním dveřím).
 • Zákonný zástupce se zdržuje v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Zákonný zástupce předává dítě učitelce ve vstupních dveřích dané třídy (nevstupuje do prostoru třídy).
 • V budově MŠ dodržujte rozestupy 2 m.
 • Dětem může být z bezpečnostních důvodů průběžně během dne měřena teplota.
 • MŠ doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.
 • MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly.
 • Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily jakékoli vlastní pití a jídlo (s výjimkou stravování na základě lékařského potvrzení), hračky, popř. jiné předměty.
 • Dejte dítěti do sáčku 2 čisté roušky. Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu, popř. při nezbytném opuštění areálu MŠ.
 • Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostoru MŠ a zahrady MŠ. K opuštění prostoru by došlo v situacích, které by to nezbytně vyžadovaly, např. provozní havárie.
 • Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Povinně si pedagog nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 19.
 • Učitelka nebo zaměstnanec MŠ je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

 • PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19
 • Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit (k běžným příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti).
 • Pedagog nebo pověřený zaměstnanec MŠ má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19.
 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19 v průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) ve sborovně. Zákonný zástupce bude neprodleně informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. O podezření na nákazu se informuje spádová hygienická stanice.
 • RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
 • Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
 • OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při nádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně.
 8. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární i sekundární).
 • DÍTĚ (OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI) PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Nebudou probíhat externí zájmové aktivity, jsou zrušeny akce s rodiči.
 • Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA ZDRAVÍ.

Podmínky provozu MŠ U Veverek se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni.

Vypracovala: Zuzana Pěknicová, zastupující ředitelka MŠ

V Praze dne 27. 8. 2020