Zápis

Den otevřených dveří (pokud situace dovolí) se uskuteční 8.4.2020

 v době od 15:00 do 17:00 hodin

Vydávání přihlášek proběhne v období 1.4. – 17.4.2020

Přihlášky jsou k vyzvednutí na recepci MŠ.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

Proběhne ve dnech: 4.5. – 5.5.2020 od 13:00 do 17:00 hodin.

K zápisu přineste:

  • řádně vyplněnou žádost,
  • potvrzení lékaře,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz,
  • cizinci- doklad o pobytu.

Přijímací řízení

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání

pondělí    4.5.2020 od 13:00 do 17:00 hodin

úterý       5.5.2020 od 13:00 do 17:00 hodin

v prostorách mateřské školy, popř. na školní zahradě.

Informace – přijímací řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, kterým zákonný zástupce podal v termínu zápisu řádně vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního rok 2020/2021“ a splňující Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

Podle  novely školského zákona č.561/2004 Sb., se k 1.lednu 2012 rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona 500/2004Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci proti podpisu vydáno ve stanoveném termínu v MŠ, nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštovní službou do 30 dnů od doručení žádosti.         

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a  školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které před zahájením školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladšího, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které před zahájením školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladšího, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Toto se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.      

Při rozhodování o přijetí v bodě 2 a 3 bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.