Šablony OP JAK I.

Školka v pohybu

Projekt OMJ 54

MAP Praha 3 – rozvoje vzdělávání Prahy 3

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovaly o zapojení naší MŠ do projektu MAP Prahy 3, který je zaměřen na vzdělávání našich dětí v městské části Praha 3.

Více informací získáte zde: https://skolypraha3.cz/

Environmentální projekty:

Logo Odpaďáček
Logo Odpaďáček

“Hlavním cílem projektu je environmentální vzdělávání žáků mateřských, základních škol a gymnázií. Prostřednictvím prezentace prohlubujeme znalosti žáků o předcházení vzniku odpadů, recyklaci – jejich následným zpracováním a poukazujeme na výrobky z recyklátů. Zapojením dětí základních a mateřských škol bude posíleno povědomí dětí o nutnosti chránit životní prostředí a třídit odpad.Motivací pro děti bude účast školy v soutěži o ceny.

Nejmenší žáčky navštíví i samotný pan „Odpaďáček“ a možná jim i zatancuje a vykouzlí úsměv na tváři.”

rema

Zelená škola

„Cílem projektu Zelená škola® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Projekt Zelená škola® je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách.“

pan-popela

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Pomáhejme druhým

FOD

“Nezisková organizace, která pomáhá dětem v nouzi, je největším příjemcem prostředků z projektu KLOKTEX ve formě peněžní podpory.

Materiální podpora zahrnuje oblečení, obuv, textil, hračky, nábytek a další.

Kontejnery, označené logem Klokánek zaručují, že z každého použitelného kilogramu odevzdaného materiálu putuje jedna koruna na účet FOD.”

Zoo Praha

Potěšte sebe i svou rodinu, adoptujte zvíře!

Naše MŠ pravidelně každoročne přispívá částkou 2.000,- Kč na adopci: Veverky kapské a Veverky bušové.

Interkulturní projekty:

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Začleňování a podpora dětí s OMJ - logo

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Pozvánky na akce:

https://skolypraha3.cz/category/projekt-zaclenovani-a-podpora-deti-s-omj-v-ms-mestske-casti-praha-3/ms-u-veverek-praha-3-jeseniova-204-2686/

Vážení rodiče,

tímto Vás srdečně zveme na setkání rodičů, které se uskuteční 2. 9. 2020 od 17.30 hod. v rámci projektu Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3. Na akci budou prezentovány aktuality a možnosti zapojení Vás a Vašich dětí do projektu.

Bc. Magdalena Odlová ředitelka školy

Erasmus+

Návštěva studentů z celého Turecka. Vzájemná výměna zkušeností. Sdílení dobré praxe. Posílení mezinárodních vztahů. Srovnání systému vzdělávání v ČR a v Turecku.